CÁC GIẢI THƯỞNG ĐUA NGỰA

A-Tiền thưởng ngựa Thuần Chủng

 

THỨ HẠNG

CHƯA ĂN ĐỘ

ĂN 1 ĐỘ

ĂN 2 ĐỘ

HẠNG 1

HẠNG 2

HẠNG 3

HẠNG 4

HẠNG 5

HẠNG 6—12

20.000.000

10.000.000

6.000.000

4.500.000

3.500.000

2.000.000

30.000.000

15.000.000

10.000.000

6.000.000

5.000.000

2.500.000

40.000.000

20.000.000

15.000.000

8.000.000

6.000.000

3.000.000

 

B-Tiền thưởng ngựa đua theo group tốc độ

 

THỨ HẠNG

GROUP A

(LOẠI 1-2-3)

GROUP B

(LOẠI 4-5)

 

HẠNG 1

HẠNG 2

HẠNG 3

HẠNG 4

HẠNG 5

HẠNG 6—12

A 1

30.000.000

15.000.000

10.000.000

6.000.000

5.000.000

2.000.000

B1

15.000.000

8.000.000

5.500.000

3.500.000

3.000.000

1.500.000

 

 

HẠNG 1

HẠNG 2

HẠNG 3

HẠNG 4

HẠNG 5

HẠNG 6—12

A 2

20.000.000

10.000.000

6.000.000

4.500.000

3.500.000

2.000.000

B 2

12.000.000

7.000.000

4.500.000

3.000.000

2.500.000

1.500.000

 

HẠNG 1

HẠNG 2

HẠNG 3

HẠNG 4

HẠNG 5

HẠNG 6—12

A 3

15.000.000

8.000.000

5.500.000

3.500.000

3.000.000

1.500.000

B 3

10.000.000

6.000.000

3.500.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

 

TỔNG

 

45.500.000

 

34.500.000

 

Ghi chú: Tiền thưởng, tiền bồi dưỡng ngựa theo kết quả đua trong đợt: Chủ ngựa nhận 90%, Nài lãnh 10%.